นโยบาย - จรรยาบรรณ

นโยบายส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ ยึดถือเป็นค่านิยม และเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายด้านความโปร่งใส
      บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
2.  นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
      บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานและการรักษาดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ
3.  นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
      บริหารงานด้วยความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.  นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
      บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการรักษาวินัย จรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
5.  นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
      บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานทุกด้าน ทุกระดับ
6.  นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
      บริหารงานโดยมีการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้และมีความเข้าใจถึงแนวนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 เพื่อให้บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป จึงให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๖

Scroll to Top