Page 11 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสาน

                     ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ”


         ผู้บริหารที่กำกับดูแลและรับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

         สรุปข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

              ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 5 ตัวชี้วัด และจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำนวน

         3 โครงการ/กิจกรรม (2 โครงการ, 1 กิจกรรม) ส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนทั้งสิ้น 0.00 บาท
         เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ และเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระดับ

         มหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด

         ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ดังแสดงตามตารางที่ 6 และ 7

         ตารางที่ 6 : ข้อมูลเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง


                                                  โครงการ/
                        รหัส
             เป้าประสงค์              ชื่อตัวชี้วัด    ค่าเป้าหมาย  กิจกรรม
                       ตัวชี้วัด
                                                  ที่สอดคล้อง

          3.1 สร้างเครือข่ายความ   KA14 มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน 1 หน่วยงาน    AP3-1

             ร่วมมือด้านเทคโนโลยี     หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
             การศึกษาทั้งภายใน   KA15 จำนวนผลงานที่เกิดขึ้นจากความ   2 ผลงาน

             และภายนอก           ร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยี

             มหาวิทยาลัย          การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
                            มหาวิทยาลัย

          3.2 สร้างเครือข่ายและ   KA16 จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะ 2 กิจกรรม/    AP3-2,

             สนับสนุนการดำเนินงาน     และวัฒนธรรมที่จัดโดยสำนักสื่อฯ  โครงการ    AP3-3
             ด้านศิลปวัฒนธรรม   KA17 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม/  ไม่น้อยกว่า

             ของมหาวิทยาลัย        โครงการอนุรักษ์สืบสานและ     10 ครั้ง

             ศรีนครินทรวิโรฒ        สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
                            ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

                            ต่างๆ
                                                    10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16