Page 12 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 12

ตารางที่ 7 : รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)


                                             ระยะเวลาดำเนินการ
                        เงินงบประมาณ                                             ความสอดคล้อง
     รหัส     โครงการ/กิจกรรม               พ.ศ. 2564             พ.ศ. 2565             ผู้รับผิดชอบ
                          (บาท)                                                 ของแผน
                                ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
    AP3-1 กิจกรรมการสร้างความร่วมมือและผลงาน 0.00           ✓        ✓         ✓        ✓ ผู้รับผิดชอบ   • SWU KPIs (KPI3-02,
        ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  (ไม่ใช้งบประมาณ)                                   กรสุวรรณ์, สุเมธ,  P3-02)

        มหาวิทยาลัย                                                      พิมพ์ชนก, สายรุ้ง

                                                                   ผู้รายงานข้อมูล
                                                                   สายรุ้ง
    AP3-2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน  0.00     ✓   ✓   ✓   ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓   ✓   ✓  ✓ ผู้รับผิดชอบ   • SWU KPIs (KPI3-07,

        วัฒนธรรมและศิลปะ        (สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                                กรสุวรรณ์, สายรุ้ง  P3-09)
        - กิจกรรมงานวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณใน
                       การดำเนินการ เนื่องจากเป็น                               ผู้รายงานข้อมูล
         สถาบันพระมหากษัตริย์     โครงการที่ดำเนินการร่วมกัน
        - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา    ระดับมหาวิทยาลัย)                                  สายรุ้ง
        - กิจกรรมประเพณีไทย/วัฒนธรรม
         และศิลปะ
    AP3-3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  0.00                   ✓               ✓     ผู้รับผิดชอบ  • SWU KPIs (KPI3-07,

        ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะระหว่าง (สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                                กรสุวรรณ์, สายรุ้ง  P3-08)
        หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณใน
                       การดำเนินการ เนื่องจากเป็น                               ผู้รายงานข้อมูล
                       โครงการที่ดำเนินการร่วมกัน
                        ระดับมหาวิทยาลัย)                                  สายรุ้ง

                                                                             11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17