Page 2 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 2

คำนำ

              สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action

         Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         และบุคลากรสำนักสื่อฯ รวมทั้ง ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ที่สอดคล้องกับแผน
         ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของสำนักสื่อฯ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามแผน

         ยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี พ.ศ. 2565 - 2580) รวมทั้ง สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

         เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินคุณภาพการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนฉบับดังกล่าวได้รับอนุมัติ
         จากคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

              ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักสื่อฯ มีประเด็น

         ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จำนวน 26 ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17
         โครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

         (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 334,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                               (รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ)

                             รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

                           รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   1   2   3   4   5   6   7