Page 3 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 3

สารบัญ
                                                   หน้า
         คำนำ                                          1


         สารบัญ                                         2         ข้อมูลสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

          ⚫ ปรัชญา ปณิธาน สมรรถนะหลัก ค่านิยม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  3


         แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          ⚫ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อ       6
             เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร

          ⚫ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ 8

          ⚫ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสาน  10
             ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

          ⚫ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ    12


         การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)


           ⚫ สรุปจำนวนตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรได้รับมอบหมาย      17
          ⚫ รอบระยะเวลาและรายการเอกสาร/แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน       20         ภาคผนวก


           ⚫ คำอธิบายตัวอักษรย่อการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการฯ          23
           ⚫ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว (ปี พ.ศ. 2565 - 2580)    24

             กับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักสื่อฯ

           ⚫ ตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ  29                                                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8