Page 4 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 4

ข้อมูลสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
            ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

         จึงได้มีการประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

         เป็นส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 โดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

         เป็นส่วนงานที่เรียกชื่อว่า “สํานัก” มีภาระหน้าที่ให้บริการหรือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง
         เป็นหลักและภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

         (ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบันที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส่วนงาน พ.ศ. 2559
         ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ

         การเรียนรู้ และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา โดยสำนักสื่อฯ ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน สมรรถนะหลัก

         ค่านิยม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้


         ปรัชญา (Philosophy)

            “เทคโนโลยีสร้างสรรค์การศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคใหม่”

         ปณิธาน (Pledge)
            “มุ่งพัฒนาการผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานการวิจัย

         สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”


         สมรรถนะหลัก (Core Competency)

            “สนับสนุนงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและผลิตผลงานสนับสนุน
         การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์”


         ค่านิยม (Values)

            B : Best value to customer “ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้า” (การผลิตผลงานที่มีคุณภาพและ

         ส่งมอบให้ถึงลูกค้าด้วยความประทับใจ)
            E : Excellence “ความเป็นเลิศ” (มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและพัฒนางาน)

            S : Service Mind “มีจิตบริการ” (การบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและ

         ได้รับบริการที่ดีที่สุด)
            T : Team work and trust “การทำงานเป็นทีมและสร้างความเชื่อมั่น” (ร่วมสร้างการทำงานเป็นทีมและ

         สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ)


                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9