Page 5 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 5

วิสัยทัศน์ (Vision)

            “สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรม
         ทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”         เป้าประสงค์หลัก
            1. หน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              แบบครบวงจร

            2. หน่วยงานสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
            3. หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพ         พันธกิจ (Mission)
            S : Service & Production “สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

              ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย”

            I : Information and Learning Center “เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
              และการวิจัย เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีคุณภาพ”

            N : Networking “ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและ

              ภายนอกมหาวิทยาลัย”
            A : Administration “พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล โดยการประยุกต์ใช้

              เทคโนโลยี เพื่อการบริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนคุณภาพมีผลงานในระดับชาติ”


         ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

            1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย

              ศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร
            2. การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

            3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

            4. พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

                                                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10