Page 6 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 6

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                     ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา


            สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่
         4/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และเพื่อเป็นการผลักดันส่งเสริมให้การนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่

         การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักสื่อฯ ได้มีการมอบหมายการดำเนินการ

         ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือมอบหมายที่
         อว 8729.1/480 - 482 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) รวมทั้ง ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักสื่อฯ
         มีข้อมูลตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแสดงตามตารางที่ 1


         ตารางที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           ประเด็น         ตัวชี้วัด         โครงการ/กิจกรรม    งบประมาณ

           ยุทธศาสตร์  จำนวน       รหัส      จำนวน     รหัส      (บาท)
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  7   KA01, KA02, KA03, KA04,   3   AP1-1, AP1-2,   10,000.00

                       KA05, KA06, KA08          AP1-3

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  4   KA09, KA10, KA11, KA13   3   AP2-1, AP2-2,    0.00
                                         AP2-3    (ไม่ใช้งบประมาณ)

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  4   KA14, KA15, KA16, KA17   3   AP3-1, AP3-2,    0.00

                                         AP3-3    (ไม่ใช้งบประมาณ)
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  11  KA18, KA19, KA20, KA21,   8   AP4-1, AP4-2,   324,000.00

                      KA22, KA23, KA24, KA25,      AP4-3, AP4-4,

                       KA26, KA27, KA28        AP4-5, AP4-6,
                                        AP4-7, AP4-8

            รวม     26                17            334,000.00
                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11