Page 7 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยี

                     การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร”


         ผู้บริหารที่กำกับดูแลและรับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้


         สรุปข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 8 ตัวชี้วัด และจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำนวน

         3 โครงการ/กิจกรรม (1 โครงการ, 2 กิจกรรม) ส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000.00 บาท
         โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ดังแสดงตามตารางที่ 2 และ 3


         ตารางที่ 1 : ข้อมูลเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง


                                                  โครงการ/
                         รหัส
              เป้าประสงค์             ชื่อตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย  กิจกรรม
                         ตัวชี้วัด
                                                 ที่สอดคล้อง

          1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต KA01 มีแผนการพัฒนาคุณภาพ       มีแผน
             และให้บริการสื่อเทคโนโลยี    การผลิตและให้บริการ

             การศึกษาเพื่อสนับสนุน  KA02 ผลประเมินการผลิตและให้    ค่าเฉลี่ย   AP1-1

             พันธกิจของมหาวิทยาลัย      บริการตามกระบวนการ ADDIE    4.80
          1.2 สร้างสรรค์และผลิตสื่อ   KA03 ร้อยละการผลิตสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100

             การเรียนรู้และนวัตกรรม     หรือสื่อสนับสนุนการเรียน

             เพื่อสนับสนุนการเรียน      การสอนจากทุกกลุ่มศาสตร์

             การสอนให้ครอบคลุม    KA04 ร้อยละของสื่อและนวัตกรรม   ร้อยละ 100
             ทุกกลุ่มศาสตร์         ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่          AP1-1,

                             ดำเนินการตามกระบวนการ           AP1-2

                             ADDIE
                         KA05 ผลประเมินคุณภาพของสื่อ    ค่าเฉลี่ย

                             และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี    4.51

                             การศึกษา
                         KA06 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนา     2 ผลงาน    AP1-2,

                             หรือนำมาประยุกต์ใช้            AP4-2

          1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล    KA08 ผลประเมินคุณภาพระบบ      ค่าเฉลี่ย   AP1-3
             ภาพถ่ายและวีดิทัศน์       ฐานข้อมูลภาพถ่ายและวีดิทัศน์  4.51                                                     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12