Page 9 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
P. 9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา

                     ที่มีคุณภาพ”


         ผู้บริหารที่กำกับดูแลและรับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


         สรุปข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 4 ตัวชี้วัด และจำนวนกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม

         ส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนทั้งสิ้น 0.00 บาท เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
         โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ดังแสดงตามตารางที่ 4 และ 5


         ตารางที่ 4 : ข้อมูลเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง


                                                  โครงการ/
                         รหัส
              เป้าประสงค์             ชื่อตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย  กิจกรรม
                         ตัวชี้วัด
                                                 ที่สอดคล้อง
          2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้   KA09 ผลประเมินคุณภาพแหล่ง     ค่าเฉลี่ย   AP2-1

             ด้านเทคโนโลยีการศึกษา      การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี    4.51

             ที่มีคุณภาพ           การศึกษา
                         KA10 ระดับความพึงพอใจของ      ค่าเฉลี่ย

                             ผู้รับบริการแหล่งการเรียนรู้  4.51

                         KA11 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม     2 หลักสูตร   AP2-2
                             ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

          2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น   KA13 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น   ร้อยละ 50   AP2-3

             ผู้นำในการเผยแพร่ความรู้    วิทยากร

             ด้านเทคโนโลยีการศึกษา                                                     8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14