Page 1 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 1

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------             ส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ส ำนักสื่อฯ มีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
        ตำมตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.29 โดยจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ ำนวน 27 ตัวชี้วัด บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด และมีร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.47

        โดยจำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 19 โครงกำร/กิจกรรม มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 17 โครงกำร/กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม และไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม

             ส่วนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ ำนวน 5,969,200.00 บำท มีกำรใช้จ่ำยจริง จ ำนวน 5,614,900.00 บำท คงเหลือ จ ำนวน 354,300.00 บำท คิดเป็นร้อยละของกำรใช้จ่ำย ร้อยละ 94.06 ซึ่งเมื่อ
        วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ พบว่ำ จำกจ ำนวนงบประมำณคงเหลือดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ โดยมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วสำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีกำรใช้จ่ำยจริงได้ในจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่ตั้งงบประมำณไว้

        จ ำนวน 1 กิจกรรม (300.00 บำท) และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีโครงกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร

        จ ำนวน 2 โครงกำร (339,000.00 บำท) รวมทั้ง มีโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำนและอยู่ในช่วงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ท ำให้ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ส่งผลให้ไม่ได้ใช้
        งบประมำณด ำเนินกำร (15,000.00 บำท) โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้


             1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


                       ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด                 ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม                   ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
         ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน                    จ านวน          อยู่ระหว่าง   ไม่    ยังไม่ถึง  ชะลอ

                   ทั้งหมด   บรรลุ  ไม่บรรลุ  ร้อยละ   ทั้งหมด   ด าเนินการ  ด าเนินการ  ด าเนินการ รอบเวลา ด าเนินการ   ร้อยละ    จัดสรร     ใช้จริง    คงเหลือ    ร้อยละ

          ยุทธศำสตร์ที่ 1   8     7     1    87.50     4      3      1       -      -     -     75.00   5,630,200.00 5,614,900.00    15,300.00   99.73

          ยุทธศำสตร์ที่ 2   4     4     -    100.00     3      3       -      -      -     -    100.00       0.00      0.00      0.00   0.00
          ยุทธศำสตร์ที่ 3   4     4     -    100.00     4      3       -      1      -     -     75.00    15,000.00      0.00   15,000.00   0.00

          ยุทธศำสตร์ที่ 4   11     11     -    100.00     8      8       -      -      -     -    100.00    324,000.00      0.00   324,000.00   0.00

            รวม       27     26     1    96.29     19      17      1       1      -     -     89.47   5,969,200.00 5,614,900.00   354,300.00   94.06


             2. สรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่ด าเนินการ

               2.1 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

          รหัส           ชื่อตัวชี้วัด         ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน   สถานะ          เหตุผล/สาเหตุที่ไม่บรรลุหรือไม่ด าเนินการ           ผู้บริหารที่รับผิดชอบ


         KA08 ผลประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์    ค่ำเฉลี่ย  ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน ไม่บรรลุ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมกำรใช้งำน และน ำระบบไปใช้งำนจริง จึงท ำให้ไม่มีผล  หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                        4.51                   กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลฯ
   1   2   3   4   5   6