Page 10 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 10

10

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        AP4-8 กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์   SSAP5-10    -     -     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            ลดกำรใช้ทรัพยำกร เพื่อรักษำ SSAP6-04                   (เสร็จสิ้น)  100.00   รณรงค์ฯ จ ำนวน 2 กิจกรรม คือ                  ม.ค. 64, มิ.ย. 64

            สิ่งแวดล้อม         SSAP6-05                                 กำรลดใช้ทรัพยำกร และกำรใช้
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                            K52                                  ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                            K80
                                                                                               นวัตกรรมกำรศึกษำ


                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               สุกัญญำ(R), อรวรรณ, มำนิตำ, จิรำภำ,

                                                                                               ไพรัตน์, จุไรรัตน์


       (รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลำคม 2564 วำระพิจำรณำที่ 5.1)


           ลงชื่อ.............................................................................  ลงชื่อ............................................................................................  ลงชื่อ............................................................................................
                (นำงสำวสำยรุ้ง ลิวัลย์)                      (นำยกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล)                      (รองศำสตรำจำรย์พฤทธิ์ ศุภเศรฐศิริ)

              ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป               ต ำแหน่ง รักษำกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร          ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร

                ผู้จัดท ำรำยงำนผลฯ                       วันที่………….เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564                รักษำกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
            วันที่………..….เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564                                                        วันที่…………เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564
   5   6   7   8   9   10