Page 2 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 2

2

               2.2 โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่ด าเนินการ


         รหัส                  ชื่อโครงการ                  สถานะ           เหตุผล/สาเหตุที่ไม่บรรลุหรือไม่ด าเนินการ            ผู้บริหารที่รับผิดชอบ


        AP1-4 กิจกรรมจัดท ำคลังข้อมูลประวัติศำสตร์ภำพถ่ำยและวีดิทัศน์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมกำรใช้งำน กำรน ำระบบไปใช้งำน และประเมินคุณภำพ หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                    ด าเนินการ ระบบคลังข้อมูลประวัติศำสตร์ภำพถ่ำยและวีดิทัศน์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        AP3-2 โครงกำรวันสถำปนำส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ                 ไม่ด าเนินการ เนื่องจำกในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำนและ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ

                                                          อยู่ในช่วงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ท ำให้ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้             3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         รหัส                                                             ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
                                ตัวชี้วัด                       เป้าหมาย                                   ผู้รับผิดชอบ
        ตัวชี้วัด                                                            ผลการด าเนินงาน     สถานะ
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร

        เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

        KA01 มีแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตและให้บริกำร                              มีแผน            1 แผน        บรรลุ

        KA02 ผลประเมินกำรผลิตและให้บริกำรตำมกระบวนกำร ADDIE                      ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.70)  ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 5.00)  บรรลุ    หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้
        เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มศาสตร์

        KA03 ร้อยละกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้หรือสื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจำกทุกกลุ่มศำสตร์           ร้อยละ 90          ร้อยละ 100      บรรลุ

        KA04 ร้อยละของสื่อและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ADDIE           ร้อยละ 90          ร้อยละ 100      บรรลุ  รองผู้อ ำนวยกำรฝำยสร้ำงสรรค์และบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

        KA05 ผลประเมินคุณภำพของสื่อและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ                  ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.51)  ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.81)  บรรลุ
        KA06 จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำหรือน ำมำประยุกต์ใช้                            2 ผลงำน           3 ผลงำน       บรรลุ

        เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายและวีดิทัศน์

        KA07 มีระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์                                1 ระบบ           1 ระบบ        บรรลุ     หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้
        KA08 ผลประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์                        ค่ำเฉลี่ย 4.51     ไม่มีผลการด าเนินงาน   ไม่บรรลุ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

        เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

        KA09 ผลประเมินคุณภำพแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ                   ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.51)  ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 5.00)  บรรลุ
        KA10 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแหล่งกำรเรียนรู้                     ระดับมำกที่สุด(ค่ำเฉลี่ย 4.51) ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.71)  บรรลุ  รองผู้อ ำนวยกำรฝำยสร้ำงสรรค์และบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

        KA11 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ                          2 หลักสูตร         2 หลักสูตร      บรรลุ

        เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

        KA13 ร้อยละของบุคลำกรที่เป็นวิทยำกร                                 ร้อยละ 45.00        ร้อยละ 45.00      บรรลุ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

        เป้าประสงค์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        KA14 มีควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในหรือหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย                   1 หน่วยงำน          1 หน่วยงำน      บรรลุ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
   1   2   3   4   5   6   7