Page 3 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 3

3

         รหัส                                                             ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
                                ตัวชี้วัด                       เป้าหมาย                                   ผู้รับผิดชอบ
        ตัวชี้วัด                                                            ผลการด าเนินงาน     สถานะ

        KA15 จ ำนวนผลงำนที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก     2 ผลงำน           2 ผลงำน       บรรลุ
            มหำวิทยำลัย

        เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        KA16 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดโดยส ำนักสื่อฯ                2 โครงกำร/กิจกรรม      2 โครงกำร/กิจกรรม     บรรลุ

        KA17 จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนและสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ      ไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้ง       16 ครั้ง      บรรลุ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
            ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

        เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
        KA18 ผลประเมินคุณภำพในกำรด ำเนินงำน (ตำมเกณฑ์ประเมินของ มศว)                     ระดับดี        ระดับดี (2.92 คะแนน)    บรรลุ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

        KA19 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำน     อย่ำงน้อย 5 ระบบ        14 ระบบ       บรรลุ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ

        KA20 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร                             ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.51) ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.61)  บรรลุ
        KA21 จ ำนวนกิจกรรมกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ส่วนงำน                             2 กิจกรรม          2 กิจกรรม       บรรลุ     หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

        เป้าประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

        KA22 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนค่ำนิยมองค์กรอยู่ในระดับเป้ำหมำย    ร้อยละ 90          ร้อยละ 100      บรรลุ

        KA23 จ ำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้บริหำรและบุคลำกรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร     3 โครงกำร/กิจกรรม      7 โครงกำร/กิจกรรม     บรรลุ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ
        KA24 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ                      ร้อยละ 95          ร้อยละ 100      บรรลุ

        KA25 จ ำนวนผลงำนของผู้บริหำรและบุคลำกรที่เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ        2 ผลงำน           9 ผลงำน       บรรลุ

        เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        KA26 ร้อยละกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ                                  ร้อยละ 85         ร้อยละ 86.95      บรรลุ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
        KA27 มีกำรน ำข้อมูลจำกระบบ SWU-ERP มำใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนงำน          มี             มี        บรรลุ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ

        KA28 จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรมที่น ำไปสู่กำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม        1 โครงกำร/กิจกรรม      1 โครงกำร/กิจกรรม    บรรลุ
   1   2   3   4   5   6   7   8