Page 4 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 4

4


             4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               หมายเหตุ : (R) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน


                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน
         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร
        เป้าประสงค์ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

        AP1-1 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ        -     -    RM3.1    1.2.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลาด าเนินการ

            กำรด ำเนินงำนฝ่ำยผลิตและ                    1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   ของฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้               มี.ค. 64, ก.ย. 64
            บริกำรสื่อกำรเรียนรู้                      1.2.4                รอบ 6 เดือน และจัดท ำแผนพัฒนำ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                             4.3                 คุณภำพกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร

                                                               ของส ำนักสื่อฯ จ ำนวน 1 ฉบับ รวมทั้ง              หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                               มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                               ตำมแผนพัฒนำคุณภำพฯ ที่ก ำหนด                  สุเมธ, ณัฐนัย, ชัยพร, กิตติพงศ์, วิชัยยุทธ

                                                                                               ไพรัตน์, เมธี, เด่นชัย, จุไรรัตน์, ภูวศิษฐ์,
                                                                                               ฤทธิกุล, มำนิตำ, สำยรุ้ง(R)

        เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มศาสตร์

        AP1-2 โครงกำรบูรณำกำรผลิตสื่อและ SSAP1-02 SDGs4      RM1.1     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยมีกำรบูรณำกำร ได้รับจัดสรร : 15,000.00 บำท  ระยะเวลาด าเนินการ
            นวัตกรรมกำรเรียนรู้     SSAP1-12                   (เสร็จสิ้น)  100.00   ผลิตสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้  ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท    ม.ค. - มิ.ย. 64

                            K02                                  จ ำนวน 2 เรื่อง          คงเหลือ : 15,000.00 บำท
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
                                                                                หมำยเหตุ : เนื่องจำกมีกำรปรับ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ

                                                                                รูปแบบกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                                สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                ไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) จึงท ำให้ พิมพ์ชนก, พงศ์ปณต, จิรำภำ, ฤทธิกุล,
                                                                                ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร
                                                                                               สุเมธ, กรสุวรรณ์, ณัฐนัย, สำยรุ้ง(R)

        AP1-3 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ        -     -    RM3.1    1.2.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลาด าเนินการ
            กำรด ำเนินงำนฝ่ำยพัฒนำ                     1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   ของฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีกำรศึกษำ                  มี.ค. 64, ก.ย. 64

            เทคโนโลยีกำรศึกษำ                        1.2.4                รอบ 6 เดือน และจัดท ำแผนพัฒนำ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                             4.3                 คุณภำพกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
                                                               ของส ำนักสื่อฯ จ ำนวน 1 ฉบับ รวมทั้ง              รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ
                                                                                               บริกำรสื่อกำรเรียนรู้
                                                               มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน

                                                               ตำมแผนพัฒนำคุณภำพฯ ที่ก ำหนด                  ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                               พิมพ์ชนก, พงศ์ปณต, จิรำภำ, สำยรุ้ง(R)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9