Page 5 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 5

5

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายและวีดิทัศน์

        AP1-4 กิจกรรมจัดท ำคลังข้อมูล   SSAP7-09    -     -     -    อยู่ระหว่าง ร้อยละ 25.00 มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อระบบบริหำร ได้รับจัดสรร : 5,615,200.00 บำท ระยะเวลาด าเนินการ

            ประวัติศำสตร์ภำพถ่ำยและ    K91                    ด าเนินการ         จัดกำรคลังข้อมูลประวัติศำสตร์   ใช้จ่ำยจริง : 5,614,900.00 บำท มี.ค. 64, ก.ย. 64
            วีดิทัศน์มหำวิทยำลัย                                         ภำพถ่ำยและวีดิทัศน์มหำวิทยำลัย  คงเหลือ : 300.00 บำท
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
            ศรีนครินทรวิโรฒ                                           ศรีนครินทรวิโรฒ โดยยังไม่ได้ด ำเนิน (คิดเป็นร้อยละ 99.99)   หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                               อบรมกำรใช้งำนระบบ น ำระบบไปใช้

                                                               งำนจริง และประเมินคุณภำพระบบฯ                  ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               สุเมธ, พงศปณต, เมธี, ณัฐนัย, วิชัยยุทธ

                                                                                               กิตติพงศ์, ฤทธิกุล, ชัยพร, เด่นชัย,
                                                                                               มำนิตำ(R)

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

        เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

        AP2-1 กิจกรรมพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้   -     -     -    1.2.2   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำและให้บริกำร     ไม่ใช้งบประมำณ     ระยะเวลาด าเนินการ
            ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ                      1.2.4   (เสร็จสิ้น)  100.00   แหล่งกำรเรียนรู้ (แบบเผชิญหน้ำ) โดยได้  ในกำรด ำเนินงำน    มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64

                                                               ให้บริกำรศึกษำดูงำน และให้บริกำร

                                                               ฝึกปฏิบัติงำน ส่วนแหล่งกำรเรียนรู้               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                               (แบบออนไลน์) ได้ผลิตสื่อและให้                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ

                                                               บริกำรระบบวีดิทัศน์ตำมประสงค์                  บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                               (Video on Demand) รวมทั้ง ได้                  ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                               ด ำเนินกำรประเมินควำมคิดเห็นของ                 ศิริพัตร์(R), พงศ์ปณต(R)

                                                               ผู้รับบริกำร (คุณภำพและควำมพึงพอใจ)

        AP2-2 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร       -     -    RM1.1    1.2.2   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร    ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
            ฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยี                     1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   ฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกปฏิบัติงำน                 มี.ค. 64, ส.ค. 64

            กำรศึกษำ                            1.2.4                ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                               จ ำนวน 2 หลักสูตร                        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ


                                                                                               บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                               พิมพ์ชนก(R), สุเมธ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10