Page 6 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 6

6

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

        AP2-3 กิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้   SSAP5-41    -    RM2.1    4.2   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอด ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            และทักษะที่จ ำเป็นต่อ     K77                    (เสร็จสิ้น)  100.00   ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อ                  เม.ย. - พ.ค. 64
            กำรปฏิบัติงำน                                            กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 4 เรื่อง และ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                               เลื่อนกำรด ำเนินกำรไปปีงบประมำณ                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ

                                                               พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 กิจกรรม คือ
                                                               หัวข้อ กำรออกแบบและจัดท ำรำยงำน                 นวัตกรรมกำรศึกษำ

                                                               ด้วยโปรแกรม InDesign ซึ่งเป็น                  ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                               กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop)                ศิริพัตร์(R)
                                                               ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ในช่วง

                                                               สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด

                                                               เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

        เป้าประสงค์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        AP3-1 กิจกรรมกำรสร้ำงควำมร่วมมือ  SSAP4-07    -    RM1.1     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือใน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            และผลงำนด้ำนเทคโนโลยี     K44                    (เสร็จสิ้น)  100.00   กำรด ำเนินงำนร่วมกับส่วนงำนภำยใน                ธ.ค. 63, มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
            กำรศึกษำ                                               มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ส่วนงำน และ                 ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                               มีผลงำนร่วมกัน 2 ผลงำน                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี

                                                                                               กำรศึกษำ


                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                               พิมพ์ชนก, สำยรุ้ง(R)

        เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        AP3-2 โครงกำรวันสถำปนำส ำนัก    SSAP3-07    -     -     -   ไม่ด าเนินการ  ร้อยละ 0.00 ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วง ได้รับจัดสรร : 15,000 บำท  ระยะเวลาด าเนินการ

            สื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ                                       เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำนและปรับ ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท    ก.พ. 64
                                                               โครงสร้ำงองค์กร          คงเหลือ : 15,000 บำท
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
                                                                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร


                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               กรสุวรรณ์(R), ศิริพัตร์, สุกัญญำ, สำยรุ้ง
                                                                                               อรวรรณ, สุเมธ, มำนิตำ, พงศ์ปณต,

                                                                                               ภูวศิษฐ์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10