Page 7 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 7

7

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        AP3-3 โครงกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ SSAP3-07 SDGs11     -     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            วัฒนธรรมและศิลปะ                             (เสร็จสิ้น)  100.00   ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร/ (โดยเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร ต.ค. 63 - ส.ค. 64

            - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน                                    กิจกรรมด้ำนอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ ร่วมกันระดับมหำวิทยำลัย
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
             ให้เข้ำร่วมงำนวันส ำคัญที่                                     วัฒนธรรมและศิลปะที่จัดโดยส ำนักสื่อฯ ซึ่งสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
                                                                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
             เกี่ยวข้อง                                             และโครงกำร/กิจกรรมที่จัดมหำวิทยำลัย เป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณ

             กับสถำบันพระมหำกษัตริย์                                      หรือส่วนงำนภำยในต่ำงๆ จ ำนวน 14  ในกำรด ำเนินกำร)       ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
            - กิจกรรมวันมำฆบูชำ                                         โครงกำร/กิจกรรม                         สำยรุ้ง(R)

            - กิจกรรมมหกรรม

             มหำสงกรำนต์
            - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ

        AP3-4 โครงกำรกำรจัดท ำแผนงำนสร้ำง SSAP3-08 SDGs11      -     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรสอดคล้อง ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            เครือข่ำยกิจกรรมทำงวัฒนธรรม                        (เสร็จสิ้น)  100.00   กับโครงกำรจัดท ำแผนงำนสร้ำงเครือข่ำย (โดยเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร ต.ค. 63
            ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน                                         กิจกรรมทำงวัฒนธรรมระหว่ำงหน่วยงำน ร่วมกันระดับมหำวิทยำลัย

            มหำวิทยำลัย                                             ภำยในมหำวิทยำลัยที่จัดโดยสถำบัน  ซึ่งสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
                                                               วัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีผู้บริหำรและ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณ   กำรศึกษำ
                                                               บุคลำกรที่เป็นผู้แทนส่วนงำน จ ำนวน  ในกำรด ำเนินกำร)

                                                               2 รำย เข้ำร่วมโครงกำร                      ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                                                                                               นวัตกรรมกำรศึกษำ, สำยรุ้ง(R)

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

        เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

        AP4-1 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ        -     -    RM3.1    1.2.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
            กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน                    1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   ของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร รอบ 6 เดือน              มี.ค. 64, ก.ย. 64

            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อฯ                     1.2.4                และจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                             4.3                 กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
                                                               ส ำนักสื่อฯ จ ำนวน 1 ฉบับ รวมทั้ง                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

                                                               มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                               ตำมแผนพัฒนำคุณภำพฯ ที่ก ำหนด                  กรสุวรรณ์, ศิริพัตร์, สุกัญญำ, อรวรรณ,
                                                                                               สำยรุ้ง(R)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10