Page 8 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 8

8

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        AP4-2 กิจกรรมพัฒนำกระบวนกำร     SSAP6-06    -    RM3.1    1.2.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ                   1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มี                  ม.ค. 64

            โดยใช้ Lean Management                      4.3                 ประสิทธิภำพ โดยใช้ Lean
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                               Management จ ำนวน 2 เรื่อง
                                                                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                               กรสุวรรณ์, ไพรัตน์, จุไรรัตน์,

                                                                                               สุกัญญำ, พิมพ์ชนก, สำยรุ้ง(R)

        AP4-3 กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  SSAP6-06    -    RM3.1    1.2.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
            (Action Plan) ปีงบประมำณ                    1.2.3   (เสร็จสิ้น)  100.00   (Action Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ.                  เม.ย. - พ.ค. 64

            พ.ศ. 2565 ของส ำนักสื่อฯ                     4.3                 2565 (ฉบับร่ำง) จ ำนวน 1 ฉบับ
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                                                               รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ

                                                                                               นวัตกรรมกำรศึกษำ

                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                               สุเมธ, กรสุวรรณ์, พิมพ์ชนก, อรวรรณ,

                                                                                               สำยรุ้ง(R)

        AP4-4 กิจกรรมประชำสัมพันธ์และ      -     -    RM4.1     -    ด าเนินการ   ร้อยละ   มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
            สื่อสำรภำพลักษณ์ส ำนักสื่อฯ                        (เสร็จสิ้น)  100.00   ส ำนักสื่อฯ และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม               มี.ค. 64, ส.ค. 64

                                                               ประชำสัมพันธ์ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด                  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                               จ ำนวน 2 กิจกรรม
                                                                                               หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้


                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               สุเมธ, เด่นชัย, มำนิตำ, เมธี, ฤทธิกุล,
                                                                                               พิมพ์ชนก(R)
   3   4   5   6   7   8   9   10