Page 9 - รายงานแผนปฏิบัติการ 2564
P. 9

9

                               ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

         รหัส    โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                           แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)      การใช้จ่ายงบประมาณ    ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                 SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
        เป้าประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

        AP4-5 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร SSAP4-06    -    RM2.1    4.2   ด าเนินการ   ร้อยละ   ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยมีกำรติดตำมผล ได้รับจัดสรร : 324,000.00 บำท ระยะเวลาด าเนินการ

            เรื่อง กำรวำงแผนพัฒนำ    SSAP5-41                   (เสร็จสิ้น)  100.00   กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท     ส.ค. 64
            บุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ SSAP7-06                                รำยบุคค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   คงเหลือ : 324,000.00 บำท
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
            ในกำรปฏิบัติงำน        K43                                  จัดท ำแผนถ่ำยทอดควำมรู้และ    (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

                            K77                                  แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล      หมำยเหตุ : เนื่องจำกมีกำรปรับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

                                                               ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565       รูปแบบกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  สุเมธ, มำนิตำ, สุกัญญำ, อรวรรณ,

                                                                                ไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) จึงท ำให้ ศิริพัตร์(R)
                                                                                ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร


        AP4-6 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ     SSAP5-41    -    RM2.1    4.2   ด าเนินการ   ร้อยละ   ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและ ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            ผู้บริหำรและบุคลำกรให้มี    K67                    (เสร็จสิ้น)  100.00   บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ และจัดกิจกรรม               มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
            สมรรถนะที่สอดคล้องกับ     K73                                  ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อ

            ค่ำนิยมองค์กร         K77                                  กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 4 กิจกรรม และ               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
                                                               กิจกรรมส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
                                                               จ ำนวน 1 กิจกรรม                        ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               ศิริพัตร์(R)


        เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        AP4-7 กิจกรรมกำรบริหำร งบประมำณ SSAP6-01     -    RM1.1    3.1   ด าเนินการ   ร้อยละ   ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำร ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

            ทรัพยำกร และกำรหำรำยได้  SSAP6-02                3.2   (เสร็จสิ้น)  100.00   งบประมำณ กำรหำรำยได้ และกำรน ำ                 ธ.ค. 63, มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
                          SSAP6-03               3.3                 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
                                                                                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                          SSAP6-06               3.4                 กำรด ำเนินงำน

                            K79                                                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

                                                                                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                               อรวรรณ(R), สุกัญญำ, สำยรุ้ง(R)
   4   5   6   7   8   9   10