Page 2 - report actionplant 2564
P. 2

2

                                                                                    ั
          รหัส                                                             ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วด
         ตัวชี้วัด                   ตัวชี้วัด                       เป้าหมาย        ผลการด าเนินงาน     สถานะ            ผู้รับผิดชอบ

         เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายและวีดิทัศน์
          KA07 มีระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์                              1 ระบบ         ไม่ได้ด ำเนินกำร    ไม่บรรลุ     หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                        ึ
          KA08 ผลประเมินคุณภำพระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำยและวีดิทัศน์                       ค่ำเฉลี่ย 4.51    ยังไม่ถงรอบเวลำด ำเนินกำร  ไม่บรรลุ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

         เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
          KA09 ผลประเมินคุณภำพแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ                 ระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.51)   ไม่ได้ด ำเนินกำร    ไม่บรรลุ

          KA10 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแหล่งกำรเรียนรู้                   ระดับมำกที่สุด(ค่ำเฉลี่ย 4.51) ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.78)  บรรลุ  รองผู้อ ำนวยกำรฝำยสร้ำงสรรค์และบริกำรสื่อกำรเรียนรู้

          KA11 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ                        2 หลักสูตร         1 หลักสูตร      ไม่บรรลุ
         เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

          KA13 ร้อยละของบุคลำกรที่เป็นวิทยำกร                                ร้อยละ 45         ร้อยละ 31.58     ไม่บรรลุ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
                            ื
         เป้าประสงค์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมอด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          KA14 มีควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในหรือหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย                 1 หน่วยงำน         1 หน่วยงำน      บรรลุ

          KA15 จ ำนวนผลงำนที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำทั้งภำยในและ       2 ผลงำน          2 ผลงำน       บรรลุ     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ

              ภำยนอกมหำวิทยำลัย
         เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          KA16 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดโดยส ำนักสื่อฯ              2 โครงกำร/กิจกรรม     2 โครงกำร/กิจกรรม     บรรลุ

          KA17 จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนและสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ     ไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้ง       7 ครั้ง      ไม่บรรลุ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ

              ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

         เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

          KA18 ผลประเมินคุณภำพในกำรด ำเนินงำน (ตำมเกณฑ์ประเมินของ มศว)                    ระดับดี      ยังไม่ถงรอบเวลำด ำเนินกำร  ไม่บรรลุ
                                                                        ึ
          KA19 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำน    อย่ำงน้อย 5 ระบบ        8 ระบบ        บรรลุ

          KA20 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร                           ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.51) ยังไม่ถงรอบเวลำด ำเนินกำร  ไม่บรรลุ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ
                                                                        ึ
          KA21 จ ำนวนกิจกรรมกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ส่วนงำน                           2 กิจกรรม         1 กิจกรรม      ไม่บรรลุ

         เป้าประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
          KA22 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนค่ำนิยมองค์กรอยู่ในระดับเป้ำหมำย   ร้อยละ 90         ร้อยละ 100      บรรลุ

          KA23 จ ำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้บริหำรและบุคลำกรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร    3 โครงกำร/กิจกรรม     4 โครงกำร/กิจกรรม     บรรลุ

          KA24 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ                     ร้อยละ 95         ร้อยละ 100      บรรลุ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ

          KA25 จ ำนวนผลงำนของผู้บริหำรและบุคลำกรที่เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ      2 ผลงำน         ไม่ได้ด ำเนินกำร    ไม่บรรลุ
   1   2   3   4   5   6   7