Page 3 - report actionplant 2564
P. 3

3

                                                                                    ั
          รหัส                                                             ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วด
         ตัวชี้วัด                   ตัวชี้วัด                       เป้าหมาย        ผลการด าเนินงาน     สถานะ            ผู้รับผิดชอบ

         เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          KA26 ร้อยละกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ                                 ร้อยละ 85         ร้อยละ 21.83     ไม่บรรลุ

          KA27 มีกำรน ำข้อมูลจำกระบบ SWU-ERP มำใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนงำน         มี             มี        บรรลุ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและนวัตกรรมกำรศึกษำ

          KA28 จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรมที่น ำไปสู่กำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       1 โครงกำร/กิจกรรม      1 โครงกำร/กิจกรรม    บรรลุ


             3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

               หมายเหตุ : (R) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร

                 ่
         เป้าประสงค์ 1.1 สงเสริม สนับสนุนการผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
                  ั
         AP1-1 กิจกรรมพฒนำคุณภำพ         -     -    RM3.1    1.2.1   ตามแผน   ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลาด าเนินการ
              กำรด ำเนินงำนฝ่ำยผลิตและ                    1.2.3                ของฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้               มี.ค. 64, ก.ย. 64
              บริกำรสื่อกำรเรียนรู้                      1.2.4                รอบ 6 เดือน และจัดท ำแผนพัฒนำ
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                              4.3                คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยมีก ำหนด
                                                                                                หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้
                                                                ด ำเนินกำรกิจกรรม รอบ 12 เดือน

                                                                ในเดือนกันยำยน 2564                       ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                สุเมธ, ณัฐนัย, ชัยพร, กิตติพงศ์, วิชัยยุทธ

                                                                                                ไพรัตน์, เมธี, เด่นชัย, จุไรรัตน์, ภูวศิษฐ์,
                                                                                                ฤทธิกุล, มำนิตำ, สำยรุ้ง(R)

         เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มศาสตร์

         AP1-2 โครงกำรบูรณำกำรผลิตสื่อและ SSAP1-02 SDGs4      RM1.1     -     ชะลอ    ร้อยละ 0.00 มีกำรด ำเนินกำรขออนุมัติจัดโครงกำร  ได้รับจัดสรร : 15,000.00 บำท  ระยะเวลาด าเนินการ
              นวัตกรรมกำรเรียนรู้     SSAP1-12                   ด าเนินการ        แต่เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนแปลง ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท   ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

                             K02                                 ผู้บริหำรส่วนงำน ท ำให้ต้องรอพิจำรณำ คงเหลือ : 15,000.00 บำท
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                แนวทำงกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ
                                                                นโยบำยหรือทิศทำงกำรด ำเนินงำนใหม่
                                                                                                บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                พิมพ์ชนก(R), พงศ์ปณต, จิรำภำ
   1   2   3   4   5   6   7   8