Page 4 - report actionplant 2564
P. 4

4

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         AP1-3 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ         -     -    RM3.1    1.2.1   ตามแผน   ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลาด าเนินการ

              กำรด ำเนินงำนฝ่ำยพัฒนำ                     1.2.3                ของฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีกำรศึกษำ                  มี.ค. 64, ก.ย. 64

              เทคโนโลยีกำรศึกษำ                        1.2.4                รอบ 6 เดือน และจัดท ำแผนพัฒนำ
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                              4.3                คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยมีก ำหนด
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ
                                                                ด ำเนินกำรกิจกรรม รอบ 12 เดือน

                                                                ในเดือนกันยำยน 2564                       บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                พิมพ์ชนก, พงศ์ปณต, จิรำภำ, สำยรุ้ง(R)

         เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายและวีดิทัศน์
         AP1-4 กิจกรรมจัดท ำคลังข้อมูล    SSAP7-09    -     -     -   อยู่ระหว่าง ร้อยละ 25.00 มีกำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล   ได้รับจัดสรร : 5,615,200.00 บำท ระยะเวลาด าเนินการ

              ประวัติศำสตร์ภำพถ่ำยและ    K91                    ด าเนินการ         ส ำหรับกำรพัฒนำระบบฯ และ      ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท    มี.ค. 64, ก.ย. 64

              วีดิทัศน์มหำวิทยำลัย                                        อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คงเหลือ : 5,615,200.00 บำท
              ศรีนครินทรวิโรฒ                                           ระบบฐำนข้อมูล โดยจะด ำเนินกำร   (คิดเป็นร้อยละ 0.00)     ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                                หัวหน้ำฝ่ำยผลิตและบริกำรสื่อกำรเรียนรู้
                                                                ติดตำมประเมินผลในเดือนกันยำยน

                                                                2564                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                สุเมธ, พงศปณต, เมธี, ณัฐนัย, วิชัยยุทธ

                                                                                                กิตติพงศ์, ฤทธิกุล, ชัยพร, เด่นชัย,

                                                                                                มำนิตำ(R)
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

         เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

         AP2-1 กิจกรรมพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้    -     -     -    1.2.2  อยู่ระหว่าง ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำและให้บริกำร     ไม่ใช้งบประมำณ     ระยะเวลาด าเนินการ

                      ึ
              ด้ำนเทคโนโลยีกำรศกษำ                      1.2.4  ด าเนินการ         แหล่งกำรเรียนรู้ (แบบเผชิญหน้ำ) โดยได้  ในกำรด ำเนินงำน    มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
                                                                ให้บริกำรศึกษำดูงำน และให้บริกำร

                                                                ฝึกปฏิบัติงำน ส่วนแหล่งกำรเรียนรู้                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                                (แบบออนไลน์) โดยได้ผลิตสื่อและ                  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ
                                                                ให้บริกำรระบบวีดิทัศน์ตำมประสงค์                 บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                (Video on Demand) ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำง

                                                                ด ำเนินกำรด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอน                 ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                ศิริพัตร์(R), พงศ์ปณต(R)
                                                                ออนไลน์ และกำรติดตำมประเมินผล

                                                                คุณภำพแหล่งกำรเรียนรู้
   1   2   3   4   5   6   7   8   9