Page 5 - report actionplant 2564
P. 5

5

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         AP2-2 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร        -     -    RM1.1    1.2.2   ตามแผน   ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร    ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

              ฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยี                     1.2.3                ฝึกอบรม (ฝึกปฏิบัติงำน) ทำงด้ำน                 มี.ค. 64, ส.ค. 64

              กำรศึกษำ                            1.2.4                เทคโนโลยีกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                ที่เข้ำมำฝึกปฏิบัติงำน ณ ส ำนักสื่อฯ
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์และ
                                                                จ ำนวน 1 หลักสูตร โดยมีก ำหนด

                                                                ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม                  บริกำรสื่อกำรเรียนรู้

                                                                ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำส ำหรับใช้                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                          ื่
                                                                เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพอหำรำยได้                  พิมพ์ชนก(R)
                                                                หรือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในเดือน
                                                                สิงหำคม 2564

         เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

         AP2-3 กิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้   SSAP5-41    -    RM2.1    4.2   เร็วกว่าแผน ร้อยละ 80.00 มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอด  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
              และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร    K77                                 ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อ                   เม.ย. - พ.ค. 64

              ปฏิบัติงำน                                             กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 4 เรื่อง และ
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                มีกิจกรรมที่ยังไม่ถึงรอบเวลำด ำเนินกำร
                                                                จ ำนวน 1 กิจกรรม โดยมีก ำหนด                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ
                                                                ด ำเนินกำรในเดือนพฤษภำคม 2564

                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                ศิริพัตร์(R)

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

         เป้าประสงค์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมอด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                            ื
         AP3-1 กิจกรรมกำรสร้ำงควำมร่วมมือ  SSAP4-07    -    RM1.1     -    ตามแผน  ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือใน   ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
              และผลงำนด้ำนเทคโนโลยี     K44                                 กำรด ำเนินงำนร่วมกับส่วนงำนภำยใน                 ธ.ค. 63, มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64

              กำรศึกษำ                                              มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ส่วนงำน                    ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                                และมีผลงำนร่วมกัน 2 ผลงำน โดยมี                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
                                                                ก ำหนดกำรด ำเนินงำนตำมรอบไตรมำส

                                                                ที่ 3 และ 4 ในเดือนมิถุนำยน 2564                 กำรศึกษำ

                                                                และเดือนกันยำยน 2564                       ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                พิมพ์ชนก, สำยรุ้ง(R)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9