Page 6 - report actionplant 2564
P. 6

6

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         AP3-2 โครงกำรวันสถำปนำส ำนักสื่อ  SSAP3-07    -     -     -   ไม่ด าเนินการ  ร้อยละ 0.00 ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วง ได้รับจัดสรร : 15,000 บำท  ระยะเวลาด าเนินการ

                      ึ
              และเทคโนโลยีกำรศกษำ                                         เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรส่วนงำน    ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท    ก.พ. 64
                                                                                 คงเหลือ : 15,000 บำท
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                 (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
                                                                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี

                                                                                                กำรศึกษำ


                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                กรสุวรรณ์(R), ศิริพัตร์, สุกัญญำ, สำยรุ้ง
                                                                                                อรวรรณ, สุเมธ, มำนิตำ, พงศ์ปณต,

                                                                                                ภูวศิษฐ์

         AP3-3 โครงกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ SSAP3-07 SDGs11      -     -    ตามแผน  ร้อยละ 75.00 มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
              วัฒนธรรมและศิลปะ                                          ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วม   (โดยเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร ต.ค. 63, ธ.ค. 63, ก.พ. 64, เม.ย. 64,

              - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน                                    โครงกำร/กิจกรรมด้ำนอนุรักษ์และ   ร่วมกันระดับมหำวิทยำลัย    มิ.ย. - ส.ค. 64

               ให้เข้ำร่วมงำนวันส ำคัญที่                                    สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะที่จัดโดย ซึ่งสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
               เกี่ยวข้อง                                            ส ำนักสื่อฯ และโครงกำร/กิจกรรมที่จัด เป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณ  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี
               กับสถำบันพระมหำกษัตริย์                                      มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนภำยในต่ำงๆ  ในกำรด ำเนินกำร)
                                                                                                กำรศึกษำ
                                                                         ึ
                                                                   ิ
              - กิจกรรมวันมำฆบูชำ                                        ทั้งนี้ มีกจกรรมที่ยังไม่ถงรอบเวลำ

              - กิจกรรมมหกรรม                                          ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 กิจกรรม (กิจกรรม               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
               มหำสงกรำนต์                                            วันแม่แห่งชำติ) โดยจะด ำเนินกำร                 สำยรุ้ง(R)

              - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ                                      ในเดือนสิงหำคม 2564
         AP3-4 โครงกำรกำรจัดท ำแผนงำนสร้ำง SSAP3-08 SDGs11       -     -    ตามแผน   ร้อยละ 100  ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยมีผู้แทนส่วนงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

              เครือข่ำยกิจกรรมทำงวัฒนธรรม                                     จ ำนวน 2 รำย เข้ำร่วมโครงกำรและ  (โดยเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร ต.ค. 63

              ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน                                        ด ำเนินกำรร่วมกับสถำบันวัฒนธรรม  ร่วมกันระดับมหำวิทยำลัย     ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
              มหำวิทยำลัย                                             และศิลปะ              ซึ่งสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อและเทคโนโลยี

                                                                                 เป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณ
                                                                                                กำรศึกษำ
                                                                                 ในกำรด ำเนินกำร)

                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ

                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ, สำยรุ้ง(R)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9