Page 7 - report actionplant 2564
P. 7

7

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

         เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

         AP4-1 กิจกรรมพฒนำคุณภำพ         -     -    RM3.1    1.2.1   ตามแผน   ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
                  ั
              กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน                    1.2.3                ของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร รอบ 6 เดือน               มี.ค. 64, ก.ย. 64

              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อฯ                     1.2.4                และจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

                                              4.3                กำรด ำเนินงำน โดยมีก ำหนดด ำเนินกำร               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
                                                                กิจกรรม รอบ 12 เดือน ในเดือน

                                                                กันยำยน 2564                           ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                       ั
                                                                                                กรสุวรรณ์, ศิริพตร์, สุกัญญำ, อรวรรณ,
                                                                                                สำยรุ้ง(R)

         AP4-2 กิจกรรมพัฒนำกระบวนกำร     SSAP6-06    -    RM3.1    1.2.1   ตามแผน     ร้อยละ   ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยมีกำรพัฒนำ ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

              ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ                   1.2.3          100.00   กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มี                     ม.ค. 64

              โดยใช้ Lean Management                      4.3                ประสิทธิภำพ โดยใช้ Lean
                                                                Management จ ำนวน 2 เรื่อง                    ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร


                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                กรสุวรรณ์, ไพรัตน์, จุไรรัตน์,

                                                                                                สุกัญญำ, พิมพ์ชนก, สำยรุ้ง(R)

         AP4-3 กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  SSAP6-06    -    RM3.1    1.2.1   ยังไม่ถึง  ร้อยละ 0.00 ยังไม่ถงรอบระยะเวลำด ำเนินกำร โดยมี ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
                                                                   ึ
              (Action Plan) ปีงบประมำณ                    1.2.3   รอบเวลา          ก ำหนดด ำเนินกำรในเดือนเมษำยน -                 เม.ย. - พ.ค. 64

              พ.ศ. 2565 ของส ำนักสื่อฯ                     4.3                พฤษภำคม 2564
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ

                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ

                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล
                                                                                                ผู้บริหำรทุกคน, สำยรุ้ง(R)
   2   3   4   5   6   7   8   9