Page 8 - report actionplant 2564
P. 8

8

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         AP4-4 กิจกรรมประชำสัมพันธ์และ      -     -    RM4.1     -    ตามแผน   ร้อยละ 50.00 มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

              สื่อสำรภำพลักษณ์ส ำนักสื่อฯ                                     กำรให้บริกำรและขำวกำรด ำเนินงำน                 มี.ค. 64, ส.ค. 64
                                                                        ่
                                                                ผ่ำนเครือข่ำย ได้แก่ เว็บไซต์ เครือข่ำย
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                สังคมออนไลน์ (Line, Facebook)
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                                                                โดยมีแผนกำรด ำเนินกำรจัดท ำสื่อ

                                                                เพื่อสื่อสำรภำพลักษณ์ส ำนักสื่อฯ                 นวัตกรรมกำรศึกษำ

                                                                และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน                 ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                ในเดือนสิงหำคม 2564                       สุเมธ, เด่นชัย, มำนิตำ, เมธี, ฤทธิกุล,

                                                                                                พิมพ์ชนก(R)
         เป้าประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

         AP4-5 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร SSAP4-06     -    RM2.1    4.2    ยังไม่ถึง  ร้อยละ 0.00 ยังไม่ถงรอบระยะเวลำด ำเนินกำร โดยมี ได้รับจัดสรร : 324,000.00 บำท ระยะเวลาด าเนินการ
                                                                   ึ
              เรื่อง กำรพัฒนำประสิทธิภำพ SSAP5-41                   รอบเวลา          ก ำหนดด ำเนินกำรในเดือนเมษำยน -  ใช้จ่ำยจริง : 0.00 บำท    เม.ย. - มิ.ย. 64
              กำรท ำงำนและกำรเสริมสร้ำง  SSAP7-06                                มิถุนำยน 2564           คงเหลือ : 324,000.00 บำท
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
              วัฒนธรรมองค์กรด้วยทัศนคต ิ  K43                                                   (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
              เชิงบวก            K77
                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ


                                                                                                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                สุเมธ, มำนิตำ, สุกัญญำ, อรวรรณ,
                                                                                                ศิริพัตร์(R)

                                                                          ่
         AP4-6 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ      SSAP5-41    -    RM2.1    4.2   ตามแผน   ร้อยละ 33.33 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมถำยทอดควำมรู้ ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ
              ผู้บริหำรและบุคลำกรให้มี    K67                                 และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน                มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
              สมรรถนะที่สอดคล้องกับ     K73                                 จ ำนวน 4 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริม                  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

              ค่ำนิยมองค์กร         K77                                 ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน จ ำนวน 1

                                                                กิจกรรม และกิจกรรมกำรส่งเสริมให้                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ
                                                                บุคลำกรเป็นวิทยำกร (จ ำนวน 6 รำย)

                                                                โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและ                ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                ติดตำมประเมินผล รอบ 9 เดือน และ                 ศิริพัตร์(R)
                                                                รอบ 12 เดือน ในเดือนมิถุนำยน 2564

                                                                และเดือนกันยำยน 2564
   3   4   5   6   7   8   9