Page 9 - report actionplant 2564
P. 9

9

                                 ความเชื่อมโยง/สอดคล้อง                                  ผลการด าเนินงาน

          รหัส     โครงการ/กิจกรรม          เป้าหมาย   แผน    ตัวชี้วัด        ร้อยละของ
                            แผน มศว                    สถานะ             สรุปการด าเนินงาน (ย่อ)     การใช้จ่ายงบประมาณ     ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
                                  SDGs   ความเสี่ยง  4 มิติ        ความก้าวหน้า
         เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

         AP4-7 กิจกรรมกำรบริหำร งบประมำณ SSAP6-01      -    RM1.1    3.1   ตามแผน   ร้อยละ 50.00 ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำร ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

              ทรัพยำกร และกำรหำรำยได้  SSAP6-02                3.2                งบประมำณ กำรหำรำยได้ และกำรน ำ                  ธ.ค. 63, มี.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ย. 64
                            SSAP6-03               3.3                ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
                                                                                                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                            SSAP6-06               3.4                กำรด ำเนินงำน โดยมีก ำหนดกำร                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ

                             K79                                 ด ำเนินงำนตำมรอบไตรมำสที่ 3 และ 4
                                                                ในเดือนมิถุนำยน 2564 และเดือน                  นวัตกรรมกำรศึกษำ

                                                                กันยำยน 2564                           ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                อรวรรณ(R), สุกัญญำ, สำยรุ้ง(R)
         AP4-8 กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์   SSAP5-10    -     -     -    ตามแผน   ร้อยละ 50.00 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ  ไม่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ระยะเวลาด าเนินการ

                       ื่
              ลดกำรใช้ทรัพยำกร เพอรักษำ  SSAP6-04                                รณรงค์ฯ จ ำนวน 2 กิจกรรม คือ                   ม.ค. 64, มิ.ย. 64
              สิ่งแวดล้อม         SSAP6-05                                กำรลดใช้ทรัพยำกร และกำรใช้
                             K52                                 ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
                                                                                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและ
                             K80                                 โดยมีกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรต่อ
                                                                                                นวัตกรรมกำรศึกษำ
                                                                จ ำนวน 1 กิจกรรม ในเดือนมิถุนำยน

                                                                2564                               ผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผล

                                                                                                สุกัญญำ(R), อรวรรณ, มำนิตำ, จิรำภำ,

                                                                                                ไพรัตน์, จุไรรัตน์
                                     สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ : ได้รับจัดสรร : 5,969,200.00 บาท ใช้จ่ายจริง : 0.00 บาท คงเหลือ : 5,969,200.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
   4   5   6   7   8   9