Page 10 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 10

ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองโดยมิ
                         (๑) การนาผลงานทางวชาการหรอผลงานทแสดง
                                          (๓) การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
                                   (๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทาง
                  การกระทําตอไปนี้เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยาง
                  การกระทาตอไปนเปนการกระทาผดจรรยาบรรณอยาง
                         การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดง
                                             ั
                                             
                                             ไ

                                             ึ่


                                             ื                                             ป

                                             ิ ปโยชนอนใดจากผูเรยน ผูรบบรการประชาชนหรอซงอาจไดรบ                                       สส ูเรยน  ซงมใชคูสมรสของตนเอง ั 


                                       ิใช     ี   ประโยชนจากการกระทําหรือไมกระทําการใด

                                             

                                       ซึ่
                         (๑)


                                             ใ
                                             ื่
                                       ี
                                             
                     รายแรง       ชอบ ชอบ   เพศกบผ ั ศ ประโ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15