Page 11 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 11

ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไมไววางใจโดยมิชอบ
                                  (๕) การสอนหรืออบรมผูเรียนเพื่อใหกระทําการที่รูอยู
                                          (๖) การแกไขหรือการเปลี่ยนผลการเรียนหรือผลการ
                       (๔) การเปดเผยความรับของผูเรียนหรือผูรับบริการที่
                                      วาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
                                      วาผดกฎหมายหรอฝาฝนศลธรรมอนดของประชาชนอยางรายแรง


                               กอใหเกิดความเสียหายแกผเรียนหรือผรับบริการ
                               กอใหเกดความเสยหายแกผูเรยนหรอผูรบบรการ                                              ีียนโดย มิชอบ โ


                                              สอบของผูเร
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16