Page 12 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 12

บรรณที่มีความเปนอิสระและเปนกลางเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการ
                                 กระทําความผิดทาง   จรรณยาบรรณโดยมีจํานวนแบะวาระการ
                                    ดํารงตําแหนงตาวความจําเปนซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
                         กรรมการจรรณยา
                         ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจรรณยา
                                        ภายนอกเปนประธานและไดรับความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย


                         ๑. ใหอธการบดพจารณาแตงตงคณ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17