Page 3 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 3

บคลากร ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว บุคลากร
                               ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการปฏิบัติงานใน
                           (๓) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติงานของตนดวยความ
                               ซอสตยสุจรต ซื่อสัตยสจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมชอบจากการปฏบตงานใน หนาที่ของตน ในกรณทวชาชพใดมจรรยาบรรณวชาชพกาหนดไว ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ไดถูกกําหนดไวนั้นดวย
   1   2   3   4   5   6   7   8