Page 5 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 5


                         ไ


                         ั

                         ิ                         ิ ัักษาชือเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ไม


                         ิ                         ี    แสวงหาประโยชนจากชื่อ หรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ ประโยชนสวนตน หรือหมูคณะ  ทั้งตองไมกระทําการใดๆ โดยใชชื่อ หรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในอันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสีย


                         ี


                         ื่

                         (๓.) ร             หรือเสียหายแกมหาวิทยาลัย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10