Page 6 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 6

ผบังคับบัญชา บคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผบังคับบัญชา ผูบงคบบญชา บุคลากรพงมจรรยาบรรณตอผูบงคบบญชา ขั้นตน ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  ้ั้นตน  (๑.) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาช ผูรวมงาน และ ผูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11