Page 7 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 7

(๒) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน

                         ั้
                         ิ


                         ป


                         ไ                         ิ
                         ั               (๓) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ไมกระทําตน
                         ี
                         ิ                          ูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ดวยวิถีกัลยาณมิตร ไมประพฤติทัง ทางพฤตินัยหรือ นิตินัยอันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือความ เสียหายตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูรวมงานและ                         ั

                         ั                   เปนอปสรรคตอความเจริญของมหาวิทยาลัย


                         ั                   เปนอุปสรรคตอความเจรญของมหาวทยาลย
                         
                         ใ           ญ
                                     ผูใตบังคับบัญชา

                         
                         ผ           ู
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12