Page 9 - จรรยาบรรณสำนักสื่อฯ
P. 9

ี

                   ี
                   ี่                    ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี มีความ


                   ป          (๔) รักษาขอมูล หรือความลับของผูเรียน ผูบริการ ่ี่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อปกปองการใชขอมูล หรือ (๕) ละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดทั้งพฤตินัยหรือ
                                 ่

                   ั   สุภาพเรียบรอยตอผูเรียน ผูบริการประชาชน และวางตนใหเหาะสมกับ ความลับอันเปนเหตุที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายตอ นิตินัย อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายตอผูเรียน ผู
                          ไทย
                   (๓) ป ป   วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไ  ผูเรียนผูบริการ และ ประชาชน

                                 และประชาชน ท           บริการ และประชาชน
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14