Page 1 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 1

คู่มือการประเมิน

                       สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
                      (Competency Appraisal)


                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560


                                        (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561)                               ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี
   1   2   3   4   5   6