Page 11 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 11

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        ความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม (Morals)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         ความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยpสุจริต ปฏิบัติงานดJวยความโปร#งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นใน
         (M : Morals)      หลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไวJวางใจไดJเสมอ
         ระดับที่ 1       ปฏิบัติหนJาที่ดJวยความสุจริต
                     • ปฏิบัติหนJาที่ดJวยความโปร#งใส ซื่อสัตยpสุจริต ถูกตJองตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและ
                      ระเบียบวินัย

                     • ซื่อตรง ไม#คดโกง ไม#ใชJเวลาและทรัพยpสินของส#วนงานเพื่อประโยชนpของตนเอง
                     • แสดงออกถึงการยอมรับผิดในงานที่ตนรับผิดชอบโดยไม#กล#าวโทษผูJอื่น
                     • รักษาความลับของส#วนงาน โดยไม#นำไปบอกกล#าวใหJผูJอื่นรับรูJ
         ระดับที่ 2       แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเชื่อถือไดJ
                     • รักษาวาจา พูดความจริง ตรงไปตรงมา ไม#บิดเบือนอJางขJอยกเวJนใหJตนเอง
                     • ตักเตือนสมาชิกในทีม เมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎของมหาวิทยาลัย

                     • รักษาคุณความดี ละเวJนความชั่ว ตามค#านิยมที่ดีของศาสนาและสังคม
                     • มีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเปjนพนักงานมหาวิทยาลัย อุทิศแรงกายแรงใจ
                      ผลักดันใหJภารกิจหลักของตนและส#วนงานบรรลุผล
         ระดับที่ 3       แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
                     • มีสัจจะ รักษาคำพูด คำมั่นสัญญา และสุจริตโปร#งใสอย#างเสมอตJนเสมอปลาย
                     • กระตุJนจูงใจใหJสมาชิกในทีมรักษาจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มีความ
                      ซื่อสัตยpในการทำงาน
                     • อดทน อดกลั้นต#อสิ่งไม#ดีงาม สิ่งล#อตาล#อใจ ที่จะนำไปสู#ความไม#เหมาะสม
                     • หนักแน#น สงบ สุภาพ ในสถานการณpสับสน ตึงเครียด หรือยั่วยุ รวมถึงยืนหยัดบน

                      ความถูกตJอง ไม#แสดงความทJอถอยต#ออุปสรรคและความยากลำบาก
         ระดับที่ 4       แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธำรงความถูกตJอง
                     • เปjนตัวอย#างที่ดีของพนักงานมหาวิทยาลัยในการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และ
                      จรรยาบรรณของวิชาชีพ
                     • ถ#ายทอดหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยใหJกับบุคคลภายนอกรับรูJไดJ
                     • เขJมงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบรJอย ถูกตJองในการปฏิบัติงานอย#าง

                      สม่ำเสมอ
                     • พัฒนาระบบงานเพื่อใหJพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติไดJดJวยความเป™ดเผย โปร#งใส
                      สามารถตรวจสอบถ#วงดุลกันไดJ
         ระดับที่ 5       แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
                     • กลJาตัดสินใจ ปฏิบัติงานดJวยความถูกตJอง โปร#งใส เปjนธรรม แมJผลของการปฏิบัติ
                      อาจสรJางศัตรูหรือก#อความไม#พอใจใหJแก#ผูJที่เกี่ยวขJองหรือเสียประโยชนp
                     • ยืนหยัดเพื่อพิทักษpความถูกตJอง ชื่อเสียงของส#วนงานและมหาวิทยาลัย แมJอาจทำใหJมี
                      ผูJเสียประโยชนpหรือเกิดความไม#พอใจก็ตาม

                                                   หนJา 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16