Page 13 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 13

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        ความเปjนผูJนำ (Leadership)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         ความเปrนผูbนำ      ความสามารถในการวางตนและเปjนตัวอย#างที่ดี การมีศิลปะในการโนJมนJาว จูงใจ กระตุJน
         (Leadership)      และใหJกำลังใจแก#ผูJร#วมงานเพื่อใหJเกิดความร#วมมือในการปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและ
                     บรรลุวัตถุประสงคpของมหาวิทยาลัย
         ระดับที่ 1       บริหารการประชุมไดJดีและคอยชี้แจงข#าวสารความเปjนไปอยู#เสมอ
                     • กำหนดประเด็นหัวขJอในการประชุม วัตถุประสงคp ควบคุมเวลา และแจกแจงหนJาที่

                      รับผิดชอบใหJแก#บุคคลในกลุ#มไดJ
                     • แจJงข#าวสารใหJผูJที่จะไดJรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู#เสมอ แมJไม#ไดJถูก
                      กำหนดใหJตJองกระทำ
                     • อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหJผูJที่เกี่ยวขJองทราบ
                     • ปฏิบัติต#อสมาชิกในทีมดJวยความยุติธรรม
         ระดับที่ 2       แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปjนผูJนำในการทำงานของกลุ#ม

                     • ลงมือกระทำการเพื่อช#วยใหJกลุ#มปฏิบัติหนJาที่ไดJอย#างเต็มประสิทธิภาพ
                     • กำหนดเปาหมายทิศทางที่ชัดเจน ใชJโครงสรJางที่เหมาะสม เลือกคนใหJเหมาะกับงาน
                      หรือใชJวิธีการอื่นๆเพื่อช#วยสรJางสภาวะที่จะทำใหJกลุ#มทำงานไดJดีขึ้น
                     • เป™ดใจกวJางรับฟ˜งความคิดเห็นของผูJอื่นเพื่อสนับสนุนใหJกลุ#มหรือกระบวนการ
                      ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                     • สรJางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หรือใหJโอกาสผูJใตJบังคับบัญชาในการแสดง
                      ศักยภาพการทำงานอย#างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
         ระดับที่ 3       แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหJการดูแลและช#วยเหลือทีมงาน
                     • เปjนที่ปรึกษาและช#วยเหลือทีมงาน

                     • ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                     • จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขJอมูลที่สำคัญมาใหJทีมงาน
                     • ช#วยเหลือใหJทีมงานเขJาใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองคpกรและความจำเปjน
                      ในการปรับเปลี่ยนนั้น ๆ
         ระดับที่ 4       แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปjนผูJนำ
                     • กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจำกลุ#มและประพฤติตนเปjนแบบอย#างที่ดีแก#ทีมงาน

                     • ยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร#งใส การมีส#วน
                      ร#วม ความรับผิดชอบ ความคุJมค#า) ในการปกครองทีมงาน และผูJใตJบังคับบัญชา
                     • สนับสนุนการมีส#วนร#วมของทีมงาน ผูJใตJบังคับบัญชาในการอุทิศตนใหJกับการ
                      ปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายขององคpกร
         ระดับที่ 5       แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศนpที่ชัดเจนต#อทีมงาน และผูJใตJบังคับบัญชา
                     • สื่อสารวิสัยทัศนpที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสรJางแรงบันดาลใจใหJผูJใตJบังคับบัญชา
                      สามารถปฏิบัติงานใหJภารกิจสำเร็จลุล#วงไดJจริง
                     • เปjนผูJนำในการปรับเปลี่ยนขององคpกร ผลักดันใหJการปรับเปลี่ยนดำเนินไปไดJอย#าง
                      ราบรื่นและประสบความสำเร็จไดJดJวยกลยุทธpและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม

                     • มีวิสัยทัศนpในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรียมการสรJางกลยุทธp
                      ใหJกับองคpกร ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ                                                  หนJา 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18