Page 15 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 15

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        การวางกลยุทธpของหน#วยงาน (Strategic Orientation)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         การวางกลยุทธtของหนfวยงาน  ความเขJาใจวิสัยทัศนpและนโยบาย และสามารถนำมาประยุกตpใชJในการกำหนด
         (Strategic Orientation)  กลยุทธpของหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยไดJ
         ระดับที่ 1       รูJและเขJาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว#ามีความเกี่ยวโยงกับหนJาที่ความรับผิดชอบของ
                     หน#วยงาน
                     • เขJาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธpของมหาวิทยาลัย ว#าสัมพันธpเชื่อมโยงกับภารกิจ

                      ของหน#วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย#างไร
                     • สามารถวิเคราะหpป˜ญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน#วยงานไดJ
                     • สามารถอธิบายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลัย ภารกิจของหน#วยงานไดJอย#าง
                      ถูกตJองเปjนรูปธรรม
         ระดับที่ 2       แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนำประสบการณpมาประยุกตpใชJในการกำหนดกลยุทธpของ
                     หน#วยงานไดJ

                     • ประยุกตpใชJประสบการณpในการกำหนดกลยุทธpของหน#วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบใหJ
                      สอดคลJองกับกลยุทธpของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไวJไดJ
                     • ใชJความรูJความเขJาใจดJานการบริหารมาปรับกลยุทธpใหJเหมาะสมกับสถานการณpที่
                      เปลี่ยนแปลงไดJ
                     • สามารถกำหนดกลยุทธpของหน#วยงานที่สอดคลJองกับกลยุทธpของมหาวิทยาลัย
         ระดับที่ 3       แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตpทฤษฎีหรือแนวคิดซับซJอนมาใชJในการกำหนดกล
                     ยุทธpในการ
                     ปฏิบัติงานในอนาคต
                     • ประยุกตpทฤษฎีหรือแนวคิดซับซJอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธpของ

                      หน#วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
                     • คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชนpระยะยาว หรือประยุกตpแนวทางปฏิบัติที่
                      ประสบความสำเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต#าง ๆ มากำหนดแผนงานเชิงกล
                      ยุทธpในหน#วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
         ระดับที่ 4       แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณpในประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธpในการ
                     ปฏิบัติงานทั้งในป˜จจุบันและอนาคต

                     • ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณp ประเด็น หรือป˜ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
                      ภายในประเทศที่ซับซJอนโดยมองภาพในลักษณะองคpรวมเพื่อใชJในการกำหนดกลยุทธp
                     • คิดแผนหรือกลยุทธpเชิงรุกในการปฏิบัติงานของหน#วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือ
                      ประเด็นป˜ญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณpของหน#วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป
         ระดับที่ 5       แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธpใหJสอดคลJองกับบริบทที่
                     เปลี่ยนแปลง
                     • มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธpใหJสอดคลJองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการประเมิน
                      ความเสี่ยงอย#างต#อเนื่อง
                     • สรรคpสรJางและบูรณาการองคpความรูJใหม#มาใชJในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก

                      บริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับใหJเหมาะสม ปฏิบัติไดJจริง

                                                  หนJา 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20