Page 4 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 4

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรูJ ทักษะ
        คุณลักษณะส#วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคp เปjนการกระทำหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องคpกร
        คาดหวังหรือตJองการ เพื่อการขับเคลื่อนองคpกรสู#เปาหมายที่ตั้งไวJ

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดJมีนโยบายกำหนดสมรรถนะ โดยแบ#งประเภทของสมรรถนะออกเปjน
        4 ประเภทหลัก ไดJแก#
            1. สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency) หมายถึง ความสามารถ

        ศักยภาพ ความรูJ ทักษะ คุณลักษณะส#วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคpหลัก ที่จำเปjนสาหรับการ
        ปฏิบัติงานในองคpกร ซึ่งองคpกรคาดหวังใหJพนักงานทุกคนจำเปjนตJองมี โดยมหาวิทยาลัยไดJกำหนดสมรรถนะ
        หลักไวJ 5 ตัว ไดJแก# S-W-U-C-M (SWU ComMunity) ดังนี้

               สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย        สาย     สาย    ผูbบริหาร ผูbบริหาร

             (University Core Competency)      วิชาการ  ปฏิบัติการ  ปฏิบัติการ
         1. S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต#อสังคม  ü    ü      ü     ü
         2. W : Work Smart การทำงานอย#างชาญฉลาด      ü     ü      ü     ü

         3. U : Unity ความเปjนหนึ่งเดียวกัน        ü     ü      ü     ü
         4. C : Creativity ความคิดสรJางสรรคp        ü     ü      ü     ü

         5. M : Morals ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม    ü     ü      ü     ü
            2. สมรรถนะหลักคณะหรือสfวนงาน (Faculty Core Competency) หมายถึง ความสามารถ
        ศักยภาพ ความรูJ ทักษะ คุณลักษณะส#วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคpหลัก ที่จำเปjนสาหรับการ

        ปฏิบัติงานในระดับคณะ/ส#วนงาน ซึ่งส#วนงานคาดหวังใหJพนักงานภายในคณะ/ส#วนงานจำเปjนตJองมี
            3. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ

        ความรูJ ทักษะคุณลักษณะส#วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคpทางการบริหาร ที่จำเปjนสำหรับการ
        ปฏิบัติงานดJานการบริหารจัดการงานในองคpกร ซึ่งองคpกรคาดหวังใหJพนักงานในระดับบริหารหรือหัวหนJางาน
        ขึ้นไปจำเปjนตJองมี โดยมหาวิทยาลัยไดJกำหนดสมรรถนะทางการบริหารไดJ 6 ตัว ดังนี้

                                           ผูbบริหาร
             สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)              ผูbบริหาร
                                          ปฏิบัติการ

         1. ความเปjนผูJนำ (Leadership)                     ü      ü
         2. การมีวิสัยทัศนp (Visioning)                    ü      ü
         3. การวางกลยุทธpของหน#วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation)    ü      ü

         4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (Change Management)         ü      ü
         5. การควบคุมตนเอง (Self Control)                   ü      ü

         6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)      ü      ü
            4. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ
        ความรูJ ทักษะคุณลักษณะส#วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคp ที่จำเปjนสำหรับการปฏิบัติงานในองคpกร ซึ่ง

        องคpกรคาดหวังใหJพนักงานในสายงานที่จำเปjนตJองมีตามตำแหน#งที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยไดJกำหนด
        สมรรถนะประจำสายงาน ไวJ 12 ตัว โดยคณะ/ส#วนงาน สามารถเลือกสมรรถนะประจำสายงานที่เหมาะสมใน

        แต#ละตำแหน#งไดJ ตำแหน#งละ 5 ตัว
                                                   หนJา 2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9