Page 5 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 5

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

               ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบfงตามประเภทตำแหนfงงาน

            ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Competency Mapping)   ปรับปรุง กันยายน 2561
                                       ระดับความสามารถที่คาดหวัง

                                        สมรรถนะ   สมรรถนะ   สมรรถนะ
                กลุfมตำแหนfง             สมรรถนะ

                                   หลัก    ทางการ   ประจำสาย  ประจำสาย
                                         บริหาร    วิชาการ  ปฏิบัติการ
                            กลุfมบริหาร
    - ผูJบริหารระดับสูงไดJแก# ผูJบริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน#ง

     (รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก ผอ.โรงเรียนสาธิต
     หรือเทียบเท#า) และผูJบริหารปฏิบัติการ (ผอ.สำนักงาน หรือ   ระดับ 5   ระดับ 5    -      -

     เทียบเท#า)
    - ผูJบริหาร ไดJแก# ผูJบริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน#ง
     (ผูJช#วยอธิการบดี รองคณบดี รองผอ.สถาบัน/สำนัก หัวหนJาภาควิชา  ระดับ 4  ระดับ 4    -      -

     หรือเทียบเท#า) และผูJบริหารปฏิบัติการ (ผอ.ส#วนงาน ผอ.สำนักงาน
     หรือเทียบเท#า)

    - ผูJบังคับบัญชา ไดJแก# ผูJปฏิบัติงานหัวหนJาฝ“าย หัวหนJาหน#วยหรือ
     เทียบเท#า                          ระดับ 3   ระดับ 3
    - ผูJบังคับบัญชา ไดJแก# ผูJปฏิบัติงานหัวหนJางาน หรือเทียบเท#า

                            กลุfมวิชาการ
    - ศาสตราจารยp/รองศาสตราจารยp/อาจารยpสาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ/

     อาจารยpสาธิตเชี่ยวชาญ/นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ/นักวิจัยเชี่ยวชาญ  ระดับ 5  -    ระดับ 5    -
    - ผูJช#วยศาสตราจารยp/อาจารยpสาธิตชำนาญการ/อาจารยpสาธิต    ระดับ 4    -    ระดับ 4    -
     ชำนาญการพิเศษ/นักวิจัยชำนาญการ/นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

    - อาจารยp/อาจารยpสาธิต/นักวิจัย               ระดับ 3    -    ระดับ 3    -
    - พนักงานใหม# (อายุงานนJอยกว#า 1 ป”)             ระดับ 1    -    ระดับ 1    -

                      กลุfมวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    - เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ                  ระดับ 5    -      -    ระดับ 5
    - ชำนาญการพิเศษ                       ระดับ 4    -      -    ระดับ 4

    - ชำนาญการ หรือระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 10 ป:ขึ้นไป*   ระดับ 3    -      -    ระดับ 3
    - ปฏิบัติการ                         ระดับ 2    -      -    ระดับ 2

    - พนักงานใหม# (อายุงานนJอยกว#า 1 ป”)             ระดับ 1    -      -    ระดับ 1
                            กลุfมทั่วไป

    - ชำนาญงานพิเศษ                       ระดับ 3    -      -    ระดับ 3
    - ชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติงานที่มีอายุงาน 10 ป:ขึ้นไป*   ระดับ 3    -      -    ระดับ 3

    - ปฏิบัติงาน                         ระดับ 2    -      -    ระดับ 2
    - บุคลากรประเภทลูกจJางประจำ                 ระดับ 2    -      -    ระดับ 2
    - พนักงานใหม# (อายุงานนJอยกว#า 1 ป”)             ระดับ 1    -      -    ระดับ 1
        *หมายเหตุ ทั้งนี้ตJองเปjนไปตามการพูดคุยเจรจาทำความตกลงร#วมกันระหว#างผูJประเมินและผูJรับการประเมิน                                                   หนJา 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10