Page 7 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 7

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        ความรับผิดชอบต#อสังคม (Social Responsibility)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         ความรับผิดชอบตfอสังคม  มีความเอาใจใส# ตั้งใจ มุ#งมั่นต#อหนJาที่การงาน มีความรับผิดชอบในหนJาที่ของตนเอง หนJาที่
         (S : Social Responsibility) ภายในส#วนงาน หนJาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดถือประโยชนpของมหาวิทยาลัยและ
                    ส#วนรวม ส#งเสริมและสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความตJองการของสังคม
                    สื่อสารและรับใชJสังคม
         ระดับที่ 1      ปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบในหนJาที่ของตนเอง มีความรูJสึกว#าตนเองเปjนส#วนหนึ่งของส#วน

                    งานและมหาวิทยาลัย
                    • ใส#ใจในงานของตนเอง
                    • มุ#งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนJาที่ตามความรับผิดชอบของตนเอง
                    • รับทราบเรื่องที่ส#วนงานไดJมีการประชาสัมพันธp/การจัดกิจกรรมของส#วนงาน
                      มหาวิทยาลัย
                    • เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส#วนงานและมหาวิทยาลัย

         ระดับที่ 2      แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และส#งเสริม สนับสนุนนกิจกรรมของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                    • มุ#งมั่นพัฒนางานที่ไดJรับมอบหมายใหJดียิ่งขึ้น
                    • แสดงออกถึงความมุ#งมั่นที่จะช#วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                    • แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะสนับสนุนงานของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                    • แสวงหาโอกาสในการแสดงออกถึงการใหJความร#วมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชนp
                      ของส#วนงาน มหาวิทยาลัย หรือสังคม
         ระดับที่ 3      แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรJางสรรคp สนับสนุนในการดำเนินการกิจกรรมของส#วนงาน
                    และมหาวิทยาลัย
                    • คิดริเริ่มโครงการใหม#ๆ ที่เปjนประโยชนpต#องานที่รับผิดชอบ ส#วนงาน มหาวิทยาลัย

                      สังคม
                    • แสดงความคิดเห็นที่เปjนประโยชนpเพื่อปรับปรุงกิจกรรมของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                      สังคม
                    • มีเทคนิคจูงใจใหJบุคลากรใหJความร#วมมือ/ใหJความสำคัญกับกิจกรรมของส#วนงาน
                      มหาวิทยาลัย
         ระดับที่ 4      แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสื่อสารถึงกิจกรรมของส#วนงาน มหาวิทยาลัยใหJบุคลากร

                    ภายในส#วนงาน มหาวิทยาลัย สังคมรับทราบ
                    • ใหJคำปรึกษา แนะนำ มีแนวทางเพื่อปรับปรุงกิจกรรมของบุคลากร ส#วนงาน
                      มหาวิทยาลัยใหJดียิ่งขึ้น
                    • สื่อสาร ประชาสัมพันธpกิจกรรมต#างๆที่มีประโยชนpของส#วนงาน มหาวิทยาลัยใหJบุคคล
                      ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบ
                    • ผลักดัน/ส#งเสริมใหJบุคลากรเขJาร#วมกิจกรรมที่เปjนประโยชนpของส#วนงาน มหาวิทยาลัย
                      สังคม
         ระดับที่ 5      แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี7ยงเพื7อให้
                    มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย

                    • ตัดสินใจไดJ โดยมีการคำนึงผลไดJผลเสียอย#างชัดเจน และดำเนินการในกิจกรรมที่เปjน
                      ประโยชนpเพื่อใหJมหาวิทยาลัยและบุคลากรไดJประโยชนpสูงสุด
                    • บริหาร จัดการและทุ#มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหJไดJประโยชนpสูงสุดต#อภารกิจ
                      ของส#วนงานตามที่วางแผนไวJ
                    • ตอบสนองความตJองการของสังคม รับใชJสังคม เสียสละหรือโนJมนJาวผูJอื่นใหJเสียสละ
                      ประโยชนpส#วนตนเพื่อประโยชนpของมหาวิทยาลัย

                                                   หนJา 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12