Page 8 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 8

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        การทำงานอย#างชาญฉลาด (Work Smart)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         การทำงานอยfางชาญฉลาด มีความรับผิดชอบในงาน มีความคิดริเริ่ม กระตือรือรJน ใฝ“รูJ วางแผนการทำงานอย#างเปjน
         (W : Work Smart)   ระบบ พัฒนากระบวนการทำงาน ปรับปรุงงาน ทำงานเสร็จทันเวลา งานมีคุณภาพ จัดสรร
                    เวลาอย#างเหมาะสม แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง รูJจักการจัดการ หรือบริหารเวลาของ
                    ตนเอง
         ระดับที่ 1      แสดงความพยายามในการทำงานที่ดี

                    • มุ#งมั่น พยายามทำงานในหนJาที่ใหJดีและถูกตJอง
                    • ตรงต#อเวลา กระตือรือรJน ใฝ“เรียนรูJสิ่งใหม#ๆ
                    • มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส#งงานไดJตามกำหนดเวลา
                    • แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่ก#อใหJเกิดการสูญเปล#า หรือหย#อน
                      ประสิทธิภาพในงาน
         ระดับที่ 2      แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และวางแผนการทำงานของตนเอง สามารถทำงานไดJผลงานตาม

                    เปาหมายที่วางไวJ
                    • จัดลำดับความสำคัญของงาน วางแผนการทำงานประจำวันของตน
                    • กำหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทำงานเพื่อใหJไดJผลงานที่ดี
                    • มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส# ตรวจตราความถูกตJองของงาน เพื่อใหJไดJงานที่มี
                      คุณภาพ
                    • ทำงานไดJผลงานตามเปาหมายที่ผูJบังคับบัญชากำหนด หรือเปาหมายของส#วนงาน
         ระดับที่ 3      แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถทำใหJไดJผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                    • ปรับปรุงวิธีการที่ทำใหJงานดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
                    • ประยุกตpใชJเทคนิควิธีการต#างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

                    • มีความคิดริเริ่ม ขั้นตอน วิธีการทำงานใหม#ๆ เสมอ
                    • แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรูJงานใหม#ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและความกJาวหนJาในงาน
         ระดับที่ 4      แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใหJคำแนะนำ ความคิดเห็นที่มีประโยชนpแก#ผูJอื่น
                    • อธิบายใหJเพื่อนร#วมงานเขJาใจถึงป˜ญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่
                      ผิดพลาด
                    • แนะนำ ถ#ายทอดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพใหJเพื่อนร#วมงาน

                    • สามารถใหJคำแนะนำ ความคิดเห็นที่มีประโยชนpในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
                      ของเพื่อนร#วมงาน
                    • เปjนตัวอย#างที่ดีในการทำงานและความประพฤติ
         ระดับที่ 5      แสดงสมรรถนะที่ 4 และทุ#มเทเวลาและทรัพยากรเพื่อประโยชนpขององคpกร
                    • บริหาร จัดการ ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน ทุ#มเทเวลา ทรัพยากรใหJคุJมค#า
                      เกิดประโยชนpสูงสุดต#อองคpกร และสรJางความพึงพอใจแก#ผูJรับบริการมากที่สุด
                    • ดูแล ปรับปรุง พัฒนา การใหJบริการใหJเกิดประโยชนpต#อผูJรับบริการ สรJางคุณค#าเพิ่มและ
                      ความพึงพอใจ

                                                   หนJา 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13