Page 9 - คู่มือสมรรถนะ มศว 2560 (ปรับปรุง 2561)
P. 9

คู#มือการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

        ความเปjนหนึ่งเดียวกัน (Unity)

            สมรรถนะ                   คำจำกัดความ
         ความเปrนหนึ่งเดียวกัน   ความเขJาใจบทบาทและหนJาที่ของตนเองในฐานะที่เปjนสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมี
         (U : Unity)       ส#วนร#วมในการทำงาน ใหJเกียรติ ใหJความร#วมมือ ร#วมใจในการแกJไขป˜ญหา แลกเปลี่ยน
                     ประสบการณpและความคิดเห็นต#าง ๆ กับสมาชิกในทีม
         ระดับที่ 1       ทำหนJาที่ของตนในทีมใหJสำเร็จ
                     • รับรูJและเขJาใจบทบาทและหนJาที่ของตนเอง

                     • เขJาร#วมประชุมกับทีมงานเพื่อรับรูJถึงเปาหมาย และความคืบหนJาของงาน
                     • ใหJขJอมูลรายละเอียดต#าง ๆ ไดJครบถJวนตามที่สมาชิกในทีมรJองขอ
                     • สามารถปฏิบัติงานใหJบรรลุเปาหมายของทีมงานไดJ
         ระดับที่ 2       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และมีส#วนร#วมในการกำหนดภารกิจและ
                     เปาหมาย
                     ของทีม

                     • มีเปาหมายของการทำงานร#วมกันและช#วยสมาชิกในการทำงานใหJบรรลุเปาหมายของ
                      ทีม
                     • กระตุJนจูงใจใหJสมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
                     • ชี้ใหJสมาชิกเห็นถึงอุปสรรคหรือป˜ญหาที่คาดว#าจะเกิดขึ้นของทีมงาน
                     • นำเสนอแนวทางเลือกในการแกJไขป˜ญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
         ระดับที่ 3       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุJนใหJสมาชิกมีส#วนร#วมในการตัดสินใจ
                     ของทีม
                     • เห็นคุณค#าและความสำคัญถึงความหลากหลายของทัศนคติ ความสามารถของสมาชิก
                     • ส#งเสริมบรรยากาศของการสนับสนุน การยอมรับและเป™ดเผยขJอมูลซึ่งกันและกัน

                      ภายในทีม
                     • แกJไขป˜ญหาความขัดแยJงที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
                     • สนับสนุนความเปjนหนึ่งเดียวกันมากกว#าการแข#งขันกัน
         ระดับที่ 4       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และกำหนดบทบาทและหนJาที่ของสมาชิกในทีม
                     • วิเคราะหp วิจารณpและใหJขJอเสนอแนะขั้นตอนการทำงานที่ไม#มีประสิทธิภาพ และ
                      เสนอแนะวิธีการปรับปรุงอย#างสรJางสรรคp สุภาพและใหJเกียรติ

                     • ส#งเสริมบรรยากาศของการมีส#วนร#วม และความผูกพันต#อเปาหมายของทีม
                     • วิเคราะหpหาขJอสรุปและนำความคิดเห็นของทีมงานไปปฏิบัติ
                     • สอนสมาชิกในการทำงานเปjนทีมใหJบรรลุผลสำเร็จ
         ระดับที่ 5       แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนำทีมใหJปฏิบัติภารกิจใหJไดJผล
                     สำเร็จ
                     • กำหนดกลยุทธpและทิศทางของทีมงานโดยเชื่อมโยงกับเปาหมายของส#วนงาน
                     • ติดตามและประเมินผลการทำงานของสมาชิกในทีมอย#างต#อเนื่อง
                     • ใหJคำปรึกษาแนะนำแก#สมาชิกในทีมถึงแนวทางและวิธีการทำงานใหJมีประสิทธิภาพ
                     • สนับสนุนใหJสมาชิกในทีมทำงานร#วมกับทีมงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกส#วนงาน                                                   หนJา 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14