• product2 Business cards
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  โทร.0-2649-5000 ต่อ 15411
  khwanying@g.swu.ac.th
 • product2 Business cards
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  และนวัตกรรมการศึกษา
  อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
  โทร 026495000 ต่อ 15079
  jaemjan@g.swu.ac.th
 • product2 Business cards
  รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
  และบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
  โทร 026495000 ต่อ 11939
  suraches@g.swu.ac.th
 • product2 Business cards
  หัวหน้าฝ่ายผลิตและ
  บริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  โทร 026495000 ต่อ 15448
  sumet@g.swu.ac.th