<
 • product2
  ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  rawiwan@g.swu.ac.th
  โทร 02-649-5000 ต่อ 12096
 • product2
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายผลิต
  และบริการสื่อการเรียนรู้
  sumetk@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15448
 • product2
  นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานผู้อำนวยการ
  kornsuwan@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15407
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 5 สิงหาคม 2565