• product2
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  โทร 026495000 ต่อ 15411
  khwanying@g.swu.ac.th
 • product2
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  และนวัตกรรมการศึกษา
  อ.ดร.วรินทร โพนน้อย
  โทร 026495000 ต่อ 15079
  ajanying@gmail.com
 • product2
  หัวหน้าฝ่ายผลิต
  และบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  โทร 026495000 ต่อ 15448
  sumet@g.swu.ac.th
 • product2
  นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานผู้อำนวยการ
  kornsuwan@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15407
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2563