• product2 Business cards
  นางสาวศิริพัฒร์ ต้นเสถียร
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานผู้อำนวยการ
  siripat@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15406
 • product2 Business cards
  นางอภิรดี สุขีเกตุ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  (ชำนาญการ)
  apiradee@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15400
 • product2 Business cards
  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  sairungl@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15405
 • product2 Business cards
  นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  kornsuwan@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15407
 • product2 Business cards
  นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
  นักวิชาการพัสดุ
  sukunya@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15404
 • product2 Business cards
  นางสาวอรวรรณ ภูมี
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  orawanpu@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15410