• product2 Business cards
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ประธานกรรมการ
 • product2 Business cards
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  และนวัตกรรมการศึกษา
  อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
  กรรมการ
 • product2 Business cards
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
  กรรมการ
 • product2 Business cards
  รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
  และบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
  กรรมการ
 • product2 Business cards
  หัวหน้าฝ่ายผลิตและ
  บริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  กรรมการ