<
 • product2
  ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  ประธานกรรมการ
 • product2
  ผศ.ดร. สมภพ รอดอัมพร
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 • product2
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายผลิตและ
  บริการสื่อการเรียนรู้
  กรรมการ

 • product2
  นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานผู้อำนวยการ
  กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 5 สิงหาคม 2565