• product2
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อ
  และเทคโนโลยีการศึกษา
  ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
  ประธานกรรมการ
 • product2
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  และนวัตกรรมการศึกษา
  อ.ดร.วรินทร โพนน้อย
  กรรมการ
 • product2
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผศ.ดร. สมภพ รอดอัมพร
  กรรมการ
 • product2
  รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
  และบริการสื่อการเรียนรู้
  อาจารย์สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
  กรรมการ
 • product2
  หัวหน้าฝ่ายผลิตและ
  บริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  กรรมการ
 • product2
  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานผู้อำนวยการ
  (นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล)
  กรรมการและเลขานุการ