• product2
  นายสุเมธ กลิ่นหอม
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  sumetk@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15448
 • product2
  นายเมธี คชาไพร
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  methee@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11940
 • product2
  นายณัฐนัย ศรีโรจน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  natthanai@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15445
 • product2
  นายชัยพร สุวรรณประสพ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  chaiporns@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11937
 • product2
  นางมานิตา ภัยวิมุติ
  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
  manitas@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 15446
 • product2
  นายเด่นชัย ทองรัสมี
  ผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน
  denchai@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11941
 • product2
  นายวิชัยยุทธ ทองมาก
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  vichaiyut@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11936
 • product2
  นายกิตติพงศ์ อิทรพานิช
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  kittipongi@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11944
 • product2
  นายภูวศิษฐ์ สุริยชัยโยธิน
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  phuwasitt@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11945
 • product2
  นายฤทธิกุล จุลวรรณา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  rittikul@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11945

ประจำ มศว องครักษ์


 • product2
  นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  pairat@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 21110
 • product2
  นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  churairat@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 21110
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 27 มิถุนายน 2565