• product2
  นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย
  นักวิชาการศึกษา
  phimchanok@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11943
 • product2
  นายพงศ์ปณต ทองขาว
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  pongpanote@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11939
 • product2
  นางสาวจิราภา ชินวรรโณ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  jirapach@g.swu.ac.th
  โทร 026495000 ต่อ 11943
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 13 มกราคม 2565