ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
 นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
 (Mr. Suraches  Meerith)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11939
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายชณรรษ  หาญอาษา
 (Mr. Chanut  Hanarsa)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11938
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางสาวฉันทนา  บุญโล่ห์
 (Miss Chantana  Boonlo)
 นักวิชาการศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11943
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.